Nuttige inleiding

Het woord prairie is ontleend aan de Franse kolonisten die het gebied rond de Mississipi-Missouri exploreerden. De immense prairies, nog bewoond door de indianen van Noord-Amerika, bestonden hoofdzakelijk uit bloeiende vaste planten (vivassen) en grassen.

In de toepassing naar tuinen en openbaar groen willen wij het meestal graag wat kleurrijker. Daarom voegen we meer vivassen toe in verhouding tot het aantal grassen.

Veel prairieplanten zijn reeds langer gekend in Europa. Denk maar aan Helianthus, Rudbeckia, Monarda, Echinacea …

Als wij hier in Europese tuinen en openbaar groen van prairie spreken, dan gaat het natuurlijk niet over die onmetelijke Amerikaanse vlakten. De nieuwe prairietuin komt zeker tot zijn recht in de doorsnee tuin. Maar ook openbaar groen leent zich uitstekend voor deze nieuwe, milieuvriendelijke manier van beplanten. Vooral nu de richtlijnen op het gebruik van pesticiden en herbiciden verstrengd zijn!

Voordelen

Prairie is een langlevende vasteplantengemeenschap
In tegenstelling tot planten in een typische gemengde bordertoepassing, moeten prairieplanten niet gesteund, bemest en driejaarlijks verjongd worden.

Prairie is een milieuvriendelijke vorm van tuinieren
Er moet niet extra gegoten worden met kostbaar water.
Er zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig.
De prairie trekt volop bijen, vlinders en andere insecten aan.
Een prairiebeplanting behoeft geen meststoffen.

Prairie is onderhoudsvriendelijk
Het jaarlijkse maaiwerk op het einde van de winter maakt reeds de helft uit van de totale tijd die men aan het onderhoud moet besteden!

Prairie biedt uitbundige seizoensbeleving
Vooral drie seizoenen zijn interessant: zomer, herfst en winter. Door bloembollen toe te voegen is ook de lente belevenisvol.

Prairie is dynamisch
Door het samenspel van “cool season”- en “warm season”-planten zit er enorm veel dynamiek in de beplanting doorheen de seizoenen.

 

 

Goed om weten

- Weinig of geen lentebloei (met gemak te vermijden door bloembollen toe te voegen)
- Niet wintergroen
- Prachtige wintersilhouetten in een levensgroot droogboeket, aangezien de afgestorven vegetatie pas einde winter verwijderd wordt.
- Inheemse planten toevoegen kan!
- Enige plantenkennis vereist. Omdat een prairietuin een dynamisch gegeven is, vergt het beheer ervan iets meer plantenkennis. Sommige planten zaaien zich uit, dus moeten de zaailingen weg geschoffeld worden. Anderzijds zijn er de typische “pendel”-planten: de moederplanten sterven na enkele jaren af, maar de soort blijft aanwezig door de zaailingen. Bij het schoffelen spaart men dus best (een aantal van) die zaailingen. En ten slotte dient men kiemende onkruidjes te kunnen onderscheiden van de te behouden zaailingen.

SOORTEN PRAIRIE
In Noord-Amerika bepaalt de geografische ligging mee de soort prairie. In droge zuidelijke staten vindt men eerder laaggrasprairie. In de noordelijke en nattere staten treft men eerder de hooggrasprairie. Daartussen komen de menggrasprairie en de middengrasprairie voor.

PRAIRIEMIX
In een prairiemix-toepassing worden de planten onderling sterk gemengd. Aanplanten “in mix” resulteert in een meer natuurlijke aanblik. U zou het kunnen vergelijken met het inzaaien van een bloemenweide waar alle zaden ook eerst gemengd worden voor ze worden uitgezaaid. Nadeel van dit systeem is de onderlinge concurrentie die gaat spelen. Er is dan ook een grondige plantenkennis voor nodig om een evenwichtige prairiemix samen te stellen, die ook op lange termijn standhoudt.

OPEN & GESLOTEN DRIFTS
Een tweede toepassing zijn de zogenaamde “drifts”. Dat woord is afgeleid uit het Engels en betekent zoveel als “stroming”. Het komt hierop neer dat bepaalde soorten in groepjes samengehouden worden. Plantensoorten in drifts toepassen, maakt mogelijk dat men planten die hetzij te zwak zijn voor de mix, hetzij te sterk, toch aan het ontwerp kan toevoegen zonder dat het evenwicht verstoord raakt. In een open drift zijn meerdere plantensoorten samengebracht, een gesloten drift bestaat uit één enkele plantensoort.

EXPERTISE
Vasteplantenkweker Jan Spruyt heeft veel ervaring opgedaan in het ontwerpen van duurzame prairiegemeenschappen. Zijn eerste proeftuinen zijn al bijna 10 jaar oud en zijn te bezichtigen op de kwekerij. Door deze tuinen jaar na jaar zorgvuldig op te volgen kon hij waardevolle lessen trekken. Ondertussen kunnen wij terugblikken op mooie openbare en privé-projecten. De prairietuinen op het Theaterplein in Antwerpen en in de tuinen van Hoegaarden zijn daar maar enkele voorbeelden van.