Algemene voorwaarden

Bvba Jan Spruyt – Van der Jeugd
(vasteplant.be)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webshop-aanbiedingen van 
Bvba Jan Spruyt - Van der Jeugd (hieronder genoemd als vasteplant.be).
De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite. Ze zijn tevens downloadbaar in pdf-formaat via de website.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. vasteplant.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door vasteplant.be erkend.  vasteplant.be garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

Levering van bestelling geplaatst via webshop

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand zal  vasteplant.be bestellingen tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van  vasteplant.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door vasteplant.be geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Prijzen webshop

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle particuliere prijzen op de site zijn in EURO 's en inclusief BTW.

 

Herroepingsrecht online-aankoop via webshop

Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van 14 kalenderdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de retourkosten.

De termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

  

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het gaat dan om:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen (zoals planten);
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Daar vasteplant.be planten verzendt en het hier aldus gaat om snel bederfbare producten (levende planten) gaat, kan er niet worden teruggezonden.

De planten kunnen wel persoonlijk teruggebracht worden.

 

Mocht er tijdens het transport naar de klant iets fout gelopen zijn waardoor de verpakking en planten beschadigd arriveren, dan moeten de planten in de originele verpakking geweigerd worden aan de transporteur, zodat deze automatisch retour komen. Elke zending wordt verzekerd tegen een maximumbedrag van 500€. Het verzekerde bedrag kan het facturatie bedrag van de planten van die zending nooit overstijgen.

Retouradres:

BVBA SPRUYT – VAN DER JEUGD

MOSTENVELD 30

BE - 9255 BUGGENHOUT 

 

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij  vasteplant.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van  vasteplant.be.  vasteplant.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.  vasteplant.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.  vasteplant.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Garantie

 vasteplant.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. De garantietermijn van  vasteplant.be is niet van toepassing daar er geen toezicht is hoe de klant uiteindelijk omgaat met de planten. vasteplant.be is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan  vasteplant.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan vasteplant.be. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door vasteplant.be gegrond worden bevonden, zal vasteplant.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van vasteplant.be en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van vasteplant.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. vasteplant.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel en/of van de transporteurs.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen vasteplant.be en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door vasteplant.be op haalbaarheid is beoordeeld. Vasteplant.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

Afbeeldingen en specificaties

Alle kleuren van de afbeeldingen op de internetsite van vasteplant.be kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wegens niet kleurecht.

 

Overmacht

vasteplant.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  vasteplant.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. vasteplant.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is vasteplant.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Aansprakelijkheid

 vasteplant.be is niet aansprakelijk voor uitval of slechte hergroei door het verkeerd aanwenden van de planten. Er wordt in geen geval hergroei garantie verleend.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen vasteplant.be en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dendermonde kennis, tenzij  vasteplant.be er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.